Kérelem nyomtatvány

KASKANTYÚ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

 

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1)   Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon Kaskantyúi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, akinek         
a) a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és
b) fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2)   Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

 

2.§

 

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez

a)      aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására,   
ab) időskorúak járadékára,    
ac) tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, valamint

b)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

3. §

 

(1)    A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

 

(2)      Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

 

4. §

 

(1)      A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet melléklete szerinti kérelemre indul. A jogosultság megállapításához csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó jövedelemigazolást, jövedelemnyilatkozatot.

(2)      A kérelmeket 2019. január 7. napjától január 15. napjáig lehet benyújtani Kaskantyú Község Önkormányzatához.       

(3)      A kérelmeket Kaskantyú Község polgármestere bírálja el.     

(4)      A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.       

(5)      A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.          

(6)      A polgármester a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő arányban osztja el, azonban a kiosztott tűzifa mennyisége háztartásonként nem haladhatja meg az 5 m3-t.

 

5.§

 

A döntést követően a polgármester gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa kiosztásáról úgy, hogy 2019. január 31-ig minden jogosult részére átadásra kerüljön.        

6.§

 

(1)      A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat részére megállapított 1 671 320,- Ft. támogatás és az Önkormányzat által biztosított 119 380,- Ft. önrész, összesen 1 790 700,-Ft. A forrás kimerülése után érkezett kérelmeket el kell utasítani függetlenül attól, hogy megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek.         

(2)      Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

 

7.§

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 1-én hatályát veszti.

 

 

                       Újházi Zsolt                                             Filus Jánosné

                       polgármester                                                  jegyző

 

A rendelet kihirdetve:

 2018. november 26.

 Filus Jánosné jegyző