Szociális célú tűzifa támogatás

2023. December 13.

Önkormányzati rendelet

Kérelem nyomtatvány

Vagyonnyilatkozat benyújtása is szükséges

Kaskantyú Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa támogatásról

Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kaskantyú Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosít azon kaskantyúi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező lakosai részére, akinek

a)      a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap 300 %-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona,

b)      fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

(2) Az elbírálás szempontjából egy háztartásnak kell tekinteni az egy lakásban együtt élő és ott bejelentett lakóhellyel rendelkezők közösségét, függetlenül ezen személyek rokoni kapcsolatától. A háztartásban együtt élőnek kell tekinteni azt a gyereket is – a teljes ellátást nyújtó bentlakásos intézményben lévő kivételével – aki tanulmányai folytatása miatt átmenetileg nem az igénylő lakásában lakik.

2. §

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez

a)      aki a Szoctv. szerint:

aa) aktív korúak ellátására,

ab) időskorúak járadékára,

ac)  tekintet nélkül annak természetbeni, vagy pénzbeli formában történő nyújtására települési támogatásra jogosult, valamint

b)      a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározott, halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

3. §

(1) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.

(2) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, a támogatás nem kérhető.

4. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul. A jogosultság megállapításához csatolni kell a háztartás minden tagjára vonatkozó jövedelemigazolást, jövedelemnyilatkozatot, vagyonnyilatkozatot.

(2) A kérelmeket 2023. december 7. napjától december 19. napjáig lehet benyújtani Kaskantyú Község Önkormányzatához.

(3) A kérelmeket Kaskantyú Község polgármestere bírálja el.

(4) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.

(5) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány végezhető.

(6) A polgármester a rendelkezésre álló tűzifa mennyiséget a jogosultak között egyenlő arányban osztja el, azonban a kiosztott tűzifa mennyisége háztartásonként nem haladhatja meg az 5 m3-t.

5. §

A döntést követően a polgármester gondoskodik a támogatásként megállapított tűzifa kiosztásáról úgy, hogy 2024. január 31-ig minden jogosult részére átadásra kerüljön.

6. §

(1) A támogatás kizárólagos forrása az Önkormányzat részére megállapított 1 413 510,- Ft. támogatás és az Önkormányzat által biztosított 218 440,- Ft. önrész, összesen 1 631 950,-Ft. A forrás kimerülése után érkezett kérelmeket el kell utasítani függetlenül attól, hogy megfelelnek az e rendeletben foglalt jogosultsági feltételeknek.

(2) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 1-jén hatályát veszti.

 

 

                       Újházi Zsolt                                            Ugrainé Dr. Galántai Hilda

                       polgármester                                                           jegyző

 

 

Záradék:

A rendelet kihirdetve: 2023. december 6.

A kihirdetés módja: polgármesteri hivatal hirdetőtábla

 

                                                                                                           

                                                                                       Ugrainé Dr. Galántai Hilda

                                                                                                       jegyző


 1. melléklet a 10/2023. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) Tűzifa kérelem.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.